• Doradztwo zawodowe

   • Projekt  Warszawa Talentów
    • Projekt  Warszawa Talentów

    • 08.10.2021 15:28
    • W naszej szkole realizowany jest  Projekt  Warszawa Talentów ­ rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, pod patronatem  Miasta Stołecznego Warszawy. 
      Celem Projektu jest:
     - Utworzenia Punktu Informacji Kariery. 
     - Udzielania porad indywidulanych dla uczniów oraz rodziców. Diagnoza  zasobów ucznia tj. umiejętności, zdolności, uzdolnień, zainteresowań , kompetencji i predyspozycji zawodowych.
     - wsparcie rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko ścieżki edukacyjnej
     - zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.
    • W szkole realizowane są również zajęcia z zakresu Doradztwa zawodowego, których celem w klasie 7 i 8 Szkoły Podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki swojej kariery 
     i trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszej nauki przy wsparciu Doradcy Zawodowego. 
     Uczeń: 
     •    Poznaje samego siebie;
     •    Analizuje informacje na temat systemu edukacji i rynku pracy.
     •    Poszerza własną: wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.
     •    Kształtuje gotowość do wejścia na rynek pracy.
     •    Rozwija umiejętności uczenia się przez całe życie.
     Nauczyciele:
     •    Potrafią zauważać potrzeby i zasoby uczniów.
     •    Wspierają rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko ścieżki edukacyjno- zawodowej.
     •    Rozwijają i wspierają talenty i zainteresowania uczniów.

     Rodzice:
     •    Znają ofertę edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.
     •    Wspierają dzieci w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno– zawodowej.
     •    Posiadają informację o możliwościach i zagrożeniach dziecka.

     W programie ujęte zostały również cele szczegółowe w poszczególnych obszarach:

     W obszarze POZNANIE WŁASNYCH ZASOBÓW UCZEŃ:
     •    określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
     •     rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
     •    dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
     •    rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
     •    rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
     •     określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
     •    określa własną hierarchię wartości i potrzeb. 
     W obszarze ŚWIAT ZAWODÓW I RYNEK PRACY UCZEŃ:
     •    wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;
     •     porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;
     •     wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;
     •     uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;
     •     analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy; 
     •     wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;
     •     dokonuje autoprezentacji;
     •     charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

     W obszarze RYNEK EDUKACYJNY I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE UCZEŃ:

     •    analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;
     •    analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów; 
     •    charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;
     •    określa znaczenie uczenia się przez całe życie. 
     W obszarze PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU I PODEJMOWANIA DECYZJI EDUKACYJNO - ZAWODOWYCH UCZEŃ:
     •    dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;
     •    określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;
     •    identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;
     •    planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

      

                                                                                           REGULAMIN PROJEKTU WT

      

    • Wróć do listy artykułów